ძებნა

შეძენა და დაბრუნება

საქონლის ღირებულების გადახდა

 მყიდველიიხდისშეკვეთასშემდეგთაგან ერთი-ერთიგზით:

 

  1. ნაღდიფულადი ანგარიშსწორების გზითმიწოდების სამსახურისგან უშუალოდ  შეკვეთის მიღებისას;
  2. მიწოდების სამსახურისგან უშუალოდ შეკვეთისმიღებისასსაკრედიტობარათით;
  3. ონლაინსაკრედიტობარათითსაიტზეშეკვეთისგაფორმებისას.
  4. ონლაინგადახდისთვის მიიღება საბანკობარათები VISA / MasterCard, American Express.
  5. საიტზეგადახდისტიპის "ონლაინსაბანკობარათის" არჩევისასსისტემაავტომატურადგადამისამართებთმყიდველსბანკისგადახდისსისტემისგვერდზე. გადახდისსისტემისგვერდზემყიდველიდამოუკიდებლადშეიყვანსყველასაჭიროსაბანკობარათისმონაცემსდადგამსტრანზაქციისგანხორციელებისათვის საჭირო ნაბიჯებს.
  6. ტრანზაქციისწარმატებითდასრულებისშემთხვევაშიმყიდველიგადამისამართდებასაიტისმთავარგვერდზე. ტრანზაქციისგანხორციელებაზეუარისთქმისშემთხვევაშიმყიდველიგადამისამართდებასაიტზე, სადაცმასგაუკეთდება შეთავაზება,გაიმეოროს მცდელობაანაირჩიოსგადახდისსხვატიპი.
  7. გადახდებისგანხორციელებისუსაფრთხოებისმოთხოვნებისდასაკმაყოფილებლად, ბანკი-ეკვაიერიიყენებსსპეციალიზებულტექნოლოგიასინტერნეტის ქსელშიგადახდებისუსაფრთხოებისუზრუნველსაყოფად, რომელიც შემუშავებულია Payment Systems 3-D Secure- ისმიერ.
  8. მყიდველისძირითადიმონაცემების (პერსონალურიმონაცემები, მონაცემებიგადახდისბარათისრეკვიზიტებისშესახებ) გადაცემახდებაკრიპტოგრაფიულისაშუალებების (SSL / TLS) გამოყენებითთაღლითობისთავიდანასაცილებლად.
  9. მყიდველისმიერმოწოდებულიპერსონალურიინფორმაციისკონფიდენციალურობასუზრუნველყოფსბანკი-ეკვაიერი. შეყვანილიინფორმაციაარმიეწოდებამესამეპირებს, გარდასაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა. მყიდველისმიერმოწოდებულიკონფიდენციალურიინფორმაციისშესახებრაიმეკითხვისშემთხვევაში, მყიდველიდაუკავშირდებაბანკ-ეკვაიერს.

 

მიწოდებადა უკან დაბრუნება

 

საქონლისმიწოდებამყიდველზეხორციელდებავადებში, რომელიცშეთანხმებულიამხარეთამიერგამყიდველისთანამშრომლისმიერშეკვეთისდადასტურებისთანავე. თუმყიდველი არიღებსშეკვეთასშეთანხმებულვადაში, გამყიდველსაქვსუფლება,გააუქმოსშეკვეთამყიდველისდამატებითიინფორმირებისგარეშე. თუშეკვეთაწინასწარარისგადახდილი, თანხებიშეიძლებადაუბრუნდესმყიდველსკანონითდადგენილვადაში.

 

1. გამყიდველივალდებულია, გადასცესმყიდველსსაქონელი, რომელიცსრულადშეესაბამებამისშეკვეთას, რომლისხარისხიშეესაბამებასაიტზე მყიდველისთვისმიწოდებულინფორმაციას.

 2. საქონლისმიღებისთანავემყიდველიამოწმებსმიღებულისაქონლისშესაბამისობასმისშეკვეთასთან, მიწოდებულისაქონლისკომპლექტურობის, გარეგნული სახისადმიპრეტენზიების  არარსებობას საქონლისმიღებიდან 5 (ხუთი) წუთისგანმავლობაში.

 3. შეკვეთისმიღებისშემდეგ, საქონლისრაოდენობაზე, კომპლექტურობასადასახეზეპრეტენზიებიარმიიღება.

 4. შეკვეთილისაქონლის შემოწმება, ისევეროგორცყველაანგარიშსწორებაგამყიდველისწარმომადგენელთან, წარმოებსარაუმეტეს 10 წუთისგანმავლობაში.

 5. საქონლისგადაზიდვისღირებულებაგანისაზღვრებაწინასწარ, მყიდველისმისამართიდან გამომდინარე.

 

მიწოდების პირობები 

 

“SUSHI24.GE!  ადგილზე მიწოდების მომსახურება მუშაობს 24/7

შეკვეთისმინიმალურითანხა 20 ლარი

თბილისის მასშტაბით ადგილზე მიწოდების ღირებულება 6 ლარი

მიწოდება თბილისის ფარგლებში უფასოა,  70 ლარის ზემოდ შეკვეთის შემთხვევაში

გადახდა შესაძლებელია როგორც ბარათით ასევე ნაღდი ანგარიშსწორებით